Toyota Spacio (8Million)Toyota Spacio
Model-4EFE
year-2000
cc-1587
millage-102,000km
Transmission-Auto
Price-8million